Program studiów


Studia z zakresu teologii liturgicznej

1. Zajęcia z teologii liturgicznej rzymskokatolickiej:
Historia liturgii w epokach kulturowych
Geneza i znaczenie chrześcijańskiego świętowania
Triduum Paschalne (historia i teologia)
Eucharystia: obecność, ofiara, uczta
Modlitwy eucharystyczne Mszału rzymskiego
Ars celebrandi
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
Sakramenty uzdrowienia
Sakramenty w służbie komunii
Sakramentalia w kontekście liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego
Hodie w liturgii
Pobożność ludowa w kontekście roku liturgicznego
Przestrzeń liturgiczna w Kościele Rzymskokatolickim
Muzyka w liturgii rzymskokatolickiej
Język liturgiczny (konwersatorium)
Metodologia teologii
Metodologia teologii liturgicznej
Język łaciński

2. Zajęcia z liturgiki judaistycznej, prawosławnej i protestanckiej:
Liturgia synagogalna (historia i teologia)
Pascha w judaizmie
Boża Liturgia w tradycji bizantyjskiej
Eucharystia Kościołów wschodnich
Wieczerza Pańska w tradycjach protestanckich
Celebracja sakramentów w tradycji bizantyjskiej
Celebracja sakramentów w tradycjach protestanckich
Przestrzeń i muzyka w judaizmie
Przestrzeń i muzyka w tradycji bizantyjskiej
Przestrzeń i muzyka w tradycjach protestanckich

3. Seminarium naukowe
4. Ars docendiStudia z zakresu teologii homiletycznej i komunikacji religijnej

1. Zajęcia z teologii homiletycznej
Wybrane zagadnienia z historii kaznodziejstwa
Od homilii synagogalnej do homilii chrześcijańskiej
Homiletyczna interpretacja perykop biblijnych
Przepowiadanie chrzcielne
Przepowiadanie w Eucharystii
Przepowiadanie pierwszokomunijne
Przepowiadanie ślubne
Przepowiadanie pogrzebowe
Przepowiadanie podczas obrzędów błogosławieństw
Przepowiadanie pasyjne
Przepowiadanie rekolekcyjne
Przepowiadanie misyjne
Głosiciel i słuchacz słowa Bożego
Przepowiadanie słowa Bożego w prawosławnej Bożej Liturgii
Przepowiadanie słowa Bożego podczas protestanckiej Wieczerzy Pańskiej
Kulturowe i społeczne uwarunkowania przepowiadania słowa Bożego (konwersatorium)
Problemy współczesnego przepowiadania
Metodologia teologii
Z metodologii teologii homiletycznej

2. Zajęcia z komunikacji religijnej
Wprowadzenie do komunikacji religijnej
Sztuka przewodniczenia liturgii
Wprowadzenie do liturgii
Sztuka proklamacji słowa Bożego biblijnego
Interwencje przewodniczącego liturgii
Ogłoszenia duszpasterskie
Komunikacja duszpasterska
Relacje duszpasterz - małe wspólnoty
Kontakt duszpasterz - wierny

3. Seminarium naukowe
4. Ars docendi